• 0
blog image

Kaj pravi zakon?

Tudi na morju je treba spoštovati pravila. Da se izognemo slabi volji je dobro vedeti, kaj se sme in kaj ne…

Za ribolov iz čolna je potrebna dovolilnica, za ribolov z obale je ne potrebujete. Lahko je dnevna /7€/ tedenska /27€/ ali letna /85€/. Letno dovolilnico lahko kupijo vsi državljani EU. Največja dovoljena količina je 5 kg ali ena riba težja od 5 kg. Lovi se lahko z dvema palicama (tudi z obale) in največ tremi trnki na vsaki navezi. Sidrajte se najmanj 50m od mrež, boj in ostalih plavajočih objektov. Prepovedan je ribolov na živo ribo. (ostale vabe … sipa, ligenj, črvi, rakci … so dovoljene)

Prepovedan je ribolov v rezervatih. Prepovedan je ribolov nedeoraslih rib (Najmanjše mere)

Nekaj členov iz zakona:

Zakon o morskem ribištvu

26. člen

(prostočasni ribolov)

(1) Prostočasni ribolov je športni ribolov in rekreacijski ribolov.
(2) Športni ribolov se izvaja s predpisano ribiško opremo na podlagi letnega dovoljenja za športni ribolov do dovoljene količine dnevnega ulova.
(3) Rekreacijski ribolov se izvaja z dnevno ali tedensko ribolovno dovolilnico ter s predpisano ribiško opremo.
(4) Dovoljenja iz drugega odstavka tega člena in dnevno ali tedensko ribolovno dovolilnico iz prejšnjega odstavka mora imeti oseba ob izvajanju prostočasnega ribolova vedno pri sebi.
(5) Za letno dovoljenje za športni ribolov in dnevno ali tedensko dovolilnico se plačuje pristojbina, ki jo določi minister in je prihodek proračuna Republike Slovenije.
(6) Minister določi višino stroškov za izdajo letnih dovoljenj za športni ribolov in ribolovno dovolilnico, ki jih sme zaračunati nosilec javnega pooblastila za izdajo letnega dovoljenja za športni ribolov ali za ribolovno dovolilnico.
(7) Za prostočasni ribolov z obale, letno dovoljenje za športni ribolov in ribolovna dovolilnica nista potrebna.
(8) O količinah in vrstah rib, ulovljenih s prostočasnim ribolovom, se vodi seznam.
(9) Ribiško opremo, način prostočasnega ribolova, vodenje seznama ulova in dovoljeno količino dnevnega ulova podrobneje predpiše minister.

27. člen

(prepovedi pri izvajanju prostočasnega ribolova)

Pri izvajanju prostočasnega ribolova je prepovedano:
1. dajati ulov v promet;
2. izvajati ribolov bližje kot 50 metrov od stoječih mrež, ki so pravilno označene;
3. loviti nedorasle ribe;
4. nabirati školjke;
5. uporabljati trnek trojček na poteg;
6. uporabljati naprave za dihanje pod vodo.

32. člen

(ribolovna rezervata)

(1) Za varstvo rib po tem zakonu sta namenjena ribolovna rezervata, in sicer:
– portoroški ribolovni rezervat, ki obsega notranji del Piranskega zaliva s pripadajočimi solinami in
– strunjanski ribolovni rezervat, ki obsega morje ob obali ob rtiču Strunjan in notranji del Strunjanskega zaliva s pripadajočo laguno ter solinami.
(2) Gospodarski ribolov v ribolovnih rezervatih je prepovedan.
(3) Prostočasni ribolov v ribolovnih rezervatih je prepovedan.
(4) Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka tega člena in pod pogojem, da ni v nasprotju s predpisi ki urejajo ohranjanja narave, je v ribolovnih rezervatih dovoljen:
– izlov zimskih jat cipljev na podlagi posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov in
– prostočasni ribolov z obale.

52. člen

(prekrški posameznikov)

(1) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če nima pri sebi letnega dovoljenja ali dnevne oziroma tedenske karte za prostočasni ribolov (četrti odstavek 26. člena).
(2) Z globo od 260 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če:
1. izvaja športni ribolov brez letnega dovoljenja za športni ribolov ter z opremo, ki ni predpisana (drugi odstavek 26. člena);
2. izvaja rekreacijski ribolov brez dnevne ali tedenske karte za rekreacijski ribolov ali ribiško opremo, ki ni predpisana (tretji odstavek 26. člena);
3. lovi ribe na način in z opremo, ki ni predpisana, ne vodi evidence ulova ali pa je prekoračil dnevno dovoljeno količino ulova (deveti odstavek 26. člena);
4. daje v promet ulov iz športnega ali rekreacijskega ribolova (1. točka 27. člena);
5. izvaja prostočasni ribolov bližje kot 50 metrov od stoječih mrež, ki so predpisano označene (2. točka 27. člena);
6. ob izvajanju ribolova lovi nedorasle ribe (3. točka 27. člena);
7. ob izvajanju prostočasnega ribolova nabira školjke (4. točka 27. člena);
8. izvaja ribolov z trnkom trojček na poteg (5. točka 27. člena);
9. pri izvajanju prostočasnega ribolova uporablja naprave za dihanje pod vodo (6. točka 27. člena);
10. opravlja podvodni športni ribolov na način, ki ni predpisan, ne vodi predpisane evidence ulova ali pa je prekoračil dnevno dovoljeno količino ulova (četrti odstavek 28. člena);
11. opravlja športni ribolov s podvodno puško med sončnim zahodom in sončnim vzhodom (1. točka 29. člena);
12. opravlja športni podvodni ribolov s podvodno puško in napravami, ki omogočajo dihanje pod vodo (2. točka 29. člena);
13. ima na plovilu, s katerega se izvaja ribolov, hkrati podvodno puško in naprave, ki omogočajo dihanje pod vodo (3. točka 29. člena);
14. lovi ribe v območjih, zavarovanih s tem zakonom ali z drugimi predpisi po katerih ribolov ni dovoljen (4. točka 29. člena);
15. izvaja prostočasni ribolov v rezervatih (tretji odstavek 32. člena).

Pa še nekaj iz previlnika o športnem ribolovu:

Dovoljena ribiška oprema za športni in rekreativni ribolov so:
– ribiške palice;
– ribiške vrvice vseh tipov, za ribolov na dnu in vlek.
Ob izvajanju športnega in rekreacijskega ribolova zlasti ni dovoljena uporaba:
– harpun, parangalov in osti z uporabo ali brez uporabe svetilke;
– mrež vseh tipov, vrš in drugih tipov živolovnih pasti.
Dovoljena je uporaba vseh vrst umetnih vab in vseh vrst vab naravnega izvora, razen živih rib.

Športni in rekreacijski ribolov se lahko izvajata z obale ali s plovila.
Pri izvajanju športnega in rekreacijskega ribolova sme posamezen ribič hkrati uporabljati največ tri ribiške vrvice tunje s po največ tremi navezanimi trnki ali dve ribiški vrvici panuli s po eno navezano vabo ali dve ribiški palici s po največ tremi navezanimi trnki.
Športni in rekreativni ribiči ne smejo pri izvajanju športnega in rekreativnega ribolova namenoma motiti ali ovirati izvajanja gospodarskega ribolova in ribogojstva.
Športnega in rekreacijskega ribolova ni dovoljeno izvajati:
– bliže kot 200 metrov od označenih ribogojskih objektov – kletk za vzrejo rib in školjčišč;
– bliže kot 50 metrov od stoječih mrež, ki so predpisano označene;
– bližje kot 300 metrov od ribiškega plovila, ko ta sveti oziroma izvaja ribolov z obkroževalno mrežo.
Plovilo, s katerega se na predpisan način že izvaja športni ali rekreacijski ribolov, ima pri izvajanju navedenega ribolova prednost pred plovilom, ki šele prihaja na ribolovno mesto.

Športni ribiči na morju so dolžni voditi evidenco ujetih ribolovnih morskih organizmov po ribolovnem datumu, vrsti in masi za vsak ribolovni dan posebej in so zahtevane podatke dolžni vpisati na ribolovni dan.

Ob nenamernem ulovu morskega organizma, ki ga ni dovoljeno nabirati ali loviti na podlagi predpisov, ki urejajo zavarovanje ogroženih živalskih vrst, je športni oziroma rekreativni ribič dolžan tak organizem čim manj poškodovan spustiti nazaj v morje.
Ujete ribe, ki je ni dovoljeno loviti, ribič ne sme prijemati s suho roko, ko jo osvobaja s trnka. Če je trnek pregloboko in ga ribič ne more odstraniti, ne da bi ribo poškodoval, ga je dolžan odrezati tako, da ribiška (pred)vrvica ne sega iz gobca.

Pri izvajanju športnega, podvodnega športnega in rekreacijskega ribolova je dovoljen dnevni ulov do 5 kg ribolovnih morskih organizmov.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dovoljen dnevni ulov enega ribolovnega morskega organizma z maso nad 5 kg oziroma dveh ribolovnih morskih organizmov s skupno maso nad 5 kg.

Vir:
Zakon o morskem ribištvu Uradni list RS 115/2006 z dne 10. 11. 2006Previlnik o športnem ribolovu:  Uradni list RS 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Loading

Cookie Consent with Real Cookie Banner